วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

การสำรวจข้อมูลผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2557

              ตอนนี้ใกล้สิ้นปีการศึกษาแล้ว  จึงขอให้ทุกโรงเรียนได้รีบเร่ง และเตรียมการวัดและประเมินผลผู้เรียน ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลที่กำหนด   และเมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว  ขอความอนุเคราะห์ให้กรอกข้อมูล ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียน ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.3 ทุกคน  โดยให้คลิกเข้าไปกรอกข้อมูล ที่หน้าเว็บข่าวประชาสัมพันธ์ ของเขตพื้นที่  sakon2.go.th  หรือคลิกเข้าไปกรอกที่นี่

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การคัดเลือกผู้บริหารและครูที่สนใจเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

           ด้วย สพป.สกลนคร เขต 2 ได้จัดรถบัสปรับอากาศ 1 คัน สำหรับนำผู้บริหารและครูที่สนใจที่จะพัฒนาผู้เรียนเพื่อร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ได้ไปร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี  โดยให้แต่ละศูนย์เครือข่ายคัดเลือกผู้บริหารหรือครูที่สนใจ  ศูนย์ละ  2  คน  แจ้งชื่อไปที่  pra.sat.wong@hotmail.com  ภายในวันที่  11  กุมภาพันธ์  2558  โดยจะออกเดินทางเย็นวันที่  16  ก.พ.58  ขึ้นรถที่เขตพื้นที่

วันอังคารที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ด่วนที่สุด! เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

     ตามที่ สพป.สกลนคร เขต 2 แจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของโรงเรียนในท้องที่อำเภอพังโคนทุกโรง (ศูนย์ 7 และศูนย์ 8 ) ในช่วงบ่ายวันที่ 15 มกราคม 2558 ที่โรงเรียนบ้านโนนขมิ้นและโรงเรียนบ้านดอนหวาย นั้น  ขอเปลี่ยนแปลงเป็นวันที่  7  มกราคม  2558  เวลา  13.00  น.  ณ  โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.6 (O-Net)

               ทุกโรงเรียน  คงทราบผลการสอบ Pre-O-net  ไปแล้ว ขอให้ลองวิเคราะห์ดูว่า เด็กชั้น ป.6 เรา มีปัญหา ในสาระใด เรื่องใด  แล้วรีบสอนซ่อมเสริมในสาระ ในเรื่องนั้น ๆ  ทั้งนี้  เพื่อให้เด็กชั้น ป.6 เรา มีความพร้อมในการสอบ O-Net  ให้มากที่สุด  การติว แม้จะไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แต่ในช่วงเวลาอันจำกัดนี้  การติว  ในเนื้อหาสาระที่เหมาะสม ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้   สามารถคลิกดาวน์โหลดข้อสอบได้ที่นี่

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557