วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงหนือ ครั้งที่ 64

            การจัดงานศิลปหัถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64  ซึ่งจังหวัดสกลนคร เป็นเจ้าภาพในปีนี้  ได้กำหนดสถานที่ในการประกวดและแข่งขันกระจายไปในเขตพื้นที่ต่าง ๆ ทุกเขตพื้นที่ สำหรับ สพป.สกลนคร เขต 2  มีโรงเรียนที่ต้องใช้เป็นสถานที่ในการประกวดและแข่งขันอยู่  2  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ + นักบินน้อย   และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  รวมจำนวน  14  รายการ  ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อกำหนดสถานที่ในการประกวดและแข่งขันในวันที่  9  กรกฎาคม  2557  เวลา  13.00  น.
           

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การนิเทศการศึกษาโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8

                ระหว่างวันที่  3-31  กรกฎาคม  2557  จะออกปฏิบัติการนิเทศโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 8 โดยเน้นที่  การอ่านและการเขียน   การวางแผนต่อยอดการแข่งขันมหกรรมวิชาการ  รวมทั้งเก็บข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญ เช่น บัญชีการจัดชั้นเรียน  โรงเรียนแกนนำในโครงการต่าง ๆ ของเขตพื้นที่เป็นต้น  สำหรับบัญชีการจัดชั้นเรียน  ให้คลิกเข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่  แล้วจัดทำบัญชีการจัดชั้นเรียนเตรียมไว้  และมอบให้ศึกษานิเทศก์ในวันไปนิเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย

             เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2557  มีการแข่งขันความสามารถทางภาษาไทยในระดับเขตพื้นที่  ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย  ผลการแข่งขันคลิกดูได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แจ้งเปลี่ยนแปลงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

             ตามที่ได้กำหนดออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2557  ในวันที่  23  พฤษภาคม  2557  กำหนดออกนิเทศที่ ร.ร.บ้านอุ่มเหม้า และ ร.ร.บ้านไฮหย่อง นั้น  แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวสถานศึกษาทุกแห่งปิดทำการ ตามประกาศฯ  จึงขอแจ้งเลื่อนการนิเทศออกไป เป็นวันที่  27  พฤษภาคม  2557  นะครับ...

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

การติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

             ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  นี้  สพป.สกลนคร เขต 2  จะดำเนินการติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีท่านรองผู้อำนวยการ ประธานศูนย์เครือข่าย เลขาฯศูนย์เครือข่าย และศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ เป็นผู้ดำเนินการติดตาม ระหว่างวันที่  16 - 23  พฤษภาคม  2557  ดังนี้
              16  พฤษภาคม  2557  ที่โรงเรียน  บ้านนาถ่อน  บ้านต้นผึ้ง
              19  พฤษภาคม  2557  ที่โรงเรียน  บ้านโนนขมิ้น  บ้านนาล้อม
              20  พฤษภาคม  2557  ที่โรงเรียน  บ้านดอนดู่  โคกสามัคคี
              21  พฤษภาคม  2557  ที่โรงเรียน  บ้านโพนสวางกลางเจริญ  ดงสวรรค์หนองนกกด
              22  พฤษภาคม  2557  ที่โรงเรียน  ชุมชนบ้านฝั่งแดง  บ้านท่าลาด  บ้านสงเปลือย
              23  พฤษภาคม  2557  ที่โรงเรียน  บ้านอุ่มเหม้า  บ้านไฮหย่อง
            ขอให้ทุกโรงเรียน  ได้เตรียมรับการติดตาม รายละเอียดตามแบบนิเทศ ติดตามฯ ที่แจ้งให้ทราบแล้ว หากโรงเรียนใดยังไม่ได้รับให้ประสานกับประธานศูนย์เครือข่ายด่วนนะครับ

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556

             กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศผลการประเมินสถานศึกษา  เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556  สถานศึกษาสังกัด สพป.สกลนคร เขต 2 ผ่านการประเมิน จำนวน 133 โรงเรียน  คลิกดูประกาศที่นี่